RK Koroška – Okrogla miza POLICIJSKI POSTOPEK, STRES, POSLEDICA

IZVEDBA OKROGLE MIZE NA TEMO "POLICIJSKI POSTOPEK, STRES, POSLEDICA"

IPA RK za Koroško je poleg družabnih in športnih aktivnosti že v preteklih letih organiziral nekaj okroglih miz in razprav s temami iz strokovnega podroèja dela policije, kar je tudi eno od osnovnih poslanstev našega združenja. Zato smo si tudi v tem mandatnem obdobju zadali organiziranje vsaj enega strokovnega posvetovanja, ki bo koristno za naše èlane in tudi za širšo notranjo in ostalo javnost.

Dne 12. aprila 2006 je bila v organizaciji IPA RK za Koroško in PU Slovenj Gradec izvedena okrogla miza, katere se je udeležilo okoli 130 udeležencev. Poleg številnih policistov iz enot Policijske uprave Slovenj Gradec in èlanov našega IPA RK, so se posveta udeležili številni vodstveni delavci GPU in policijskih uprav, ter ostalih RK IPA iz celotne Slovenije. Prav tako pa smo na okroglo mizo povabili predstavnike obèin naše regije in predstavnike medijev. Poseben pomen je izvedbi okrogle mize dala udeležba predstavnikov avstrijske in hrvaške policije oz. njihovih pripadnikov IPA.

Izbrana tema "policijski postopek, stres, posledica", je zelo primerna za obravnavo v današnjem èasu, ki s svojimi hitrimi spremembami in tempom, ki ga narekuje sodobna družba in tehnièni napredek. Prav tako smo med našimi policisti in obèani zaznali potrebo po obravnavi te tematike.

Že vsak najmanjši policijski postopek povzroèa stresno situacijo pri policistih, ki ga izvajajo, kot tudi pri obèanih, proti katerim se postopek izvaja. Policisti se pri svojem delu nenehno sreèujejo s stresnimi situacijami, ki jih predstavljajo negotovost, ogroženost, strah, odgovornost, nepredvidljivost, izpostavljenost javnosti in tudi nereden delovni èas, premešèanja ter druge okolišèine. K sodelovanju smo povabili priznane strokovnjake za nosilcem tem, ki so s svojimi prispevki z razliènih zornih kotov predstavili vzroke stresnih situacij in postopke za odpravo njihovih posledic. S svojimi prispevki so sodelovali:

– prof. dr. Peter Praper, redni profesor na Filozofski fakulteti
– inštitut za klinièno psihologijo in psihoterapijo,

– prof. dr. Peter Umek, redni profesor na Fakulteti za policijsko varnostne vede,
– prof. dr. Boris Tot, vodja oddelka za kadre v Ministrstvu za notranje zadeve Republike Hrvaške,
– ga. Irena Germ, univ. dipl. psihologinja iz Specialne enote Policije,

– ga. Vlasta Rusjan Ritmaniè, univ. dipl. psihologinja iz Službe za zdravje in varstvo pri delu Policije,
– prof. Simon Turk univ. dipl. socialni pedagog iz Policijske akademije,

– mag. Viktor Musil, predstavnik deželnega policijskega poveljstva iz Celovca, Republika Avstrija,
– mag. Zlatko Haliloviè, direktor PU Slovenj Gradec ter

– ga. Anita Vukeliæ, dipl. socialna delavka iz PU Šibensko kninske, Republika Hrvaška, ki je sodelovala v razpravi.

Preprièan sem, da so spoznanja, ki so jih predstavili avtorji prispevkov in razprava pripomogli k boljšemu prepoznavanju stresnih situacij in tudi k lažjemu premagovanju stresa ob izvajanju policijskih postopkov, kar bo imelo koristne posledice za policiste in obèane v postopkih. Koristna je bila tudi predstavitev te tematike s strani avstrijskih in hrvaških predstavnikov, s èemer je bila možna tudi primerjava stanja in postopkov med tremi policijskimi sistemi, ki delujejo v precej razliènih okolišèinah.

Ob zakljuèku so se v razpravo vkljuèili udeleženci okrogle mize, ki so postavljali zanimiva vprašanja, na katera so odgovarjali predvsem predstavniki MNZ in GPU, ki skrbijo za zdravje zaposlenih.

Da je bil naslov okrogle mize "Policijski postopek, stres, posledica", pravilno izbran pove tudi to, da je bila na VTV Velenje (predvajana preko 3. TV mreže LTV, ki pokriva celotno ozemlje Slovenije) enourna kontaktna oddaja v živo, na kateri so sodelovali predsednik RK IPA Koroška, prof. dr. Peter Umek in prof. dr. Peter Praper.

Kot predsednik RK IPA za Koroško se zahvaljujem vsem èlanom organizacijskega odbora, ki ga je vodil Željko KLJAJIÆ od ideje do sklepne besede.

Naše delo na podroèju organizacije okroglih miz ni zakljuèeno. Vabimo vas že na naslednjo, ki bo v letu 2007, na temo, "Slovenija brez meja".

Predsednik IPA RK

za Koroško

Sreèko LAMPRET

Servo per Amikeco
Ta vnos je bil objavljen v 2006. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor